WRF-ARW TIme - Please Wait

Điều khiển
REV Chạy lùi

STOP Dừng

FWD Chạy tiến

Tốc độ
-- Giảm

++ Tăng

Từng ảnh
-1 Lùi

+1 Tiến

Ảnh số: